1 Botoa | 38 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 12 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]
1 Botoa | 55 Bisitak | Zuk emaniko botoa [?]